dnes je 16.7.2024

Input:

361/2014 Z.z., Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2020

361/2014 Z.z.
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 13, § 15a a poznámku pod čiarou
364/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
339/2020 Z.z.
1. 12. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo”) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň”).
§ 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované2) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie3) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť4) (ďalej len „podnikanie”) v zdaňovacom období. Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie
a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,
b) účtovanie12) o vozidle,
c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,13)
d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).
(2) Predmetom dane nie je vozidlo
a) ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,5)
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II6) (ďalej len „doklad”) je označené ako špeciálne vozidlo.
§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené vozidlo
a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách7) vo verejnom záujme,
d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
(2) Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
§ 5
Základ dane
(1) Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.
(2) Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3) uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1.
(3) Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.
(4) Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na