dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZDP § 52p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.22 Komentár k ZDP § 52p Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2012

Ing. Ján Mintál


(1) Ustanovenia PAR. 51b v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú pri podávaní daňového priznania k dani z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roka 2012, pričom ustanovenie PAR. 52j ods. 9 sa neuplatní.

(2) Ustanovenia PAR. 9 ods. 2 písm. x) a PAR. 13 ods. 2 písm. j) v znení účinnom do 29. júna 2012 sa použijú na výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2011 podľa osobitného predpisu59h) plynúce povinnému účastníkovi schémy obchodovania,59f) ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,59g) pričom ustanovenie PAR. 52j ods. 8 sa neuplatní. Výnosy (príjmy) z predaja emisných kvót bezodplatne pridelených a zapísaných v roku 2012 podľa osobitného predpisu59h) plynúce