dnes je 19.6.2021

Input:

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2020 - príklad

5.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Vzor skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2020 – príklad

Ing. Alena Zábojová


Zadanie príkladu:

V bodoch 1 až 3 sú uvedené len modifikované vzorové informácie, ktoré slúžia ako východisko pre spracovanie vzoru skrátenej dokumentácie fiktívneho daňovníka. Uvedené informácie slúžia na to, aby fiktívny daňovník mohol vypracovať skrátenú dokumentáciu vo forme tlačiva, ktoré je prílohou k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724.

1. Základné informácie o daňovníkovi, ktorý vedie transferovú dokumentáciu

Obchodné meno: ASTRA, s. r. o.

Sídlo: Perníková 14, 850 62 Bratislava

IČO: 53 828 302

DIČ: 110 140 1818

Zápis: OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 89635/B

Štatutárny orgán: Ing. Fedor Hruška, Ing. Vilma Hrušková

Predmet činnosti:

 • prenájom hnuteľných vecí (NACE 77390)

 • kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

 • reklamné a marketingové služby.

2/ Účtovné a iné informácie

Zdaňovacie obdobie: rok 2020

Účtovná závierka podlieha overeniu audítorom v zmysle § 19 zákona o účtovníctve (obrat 4,0 mil. EUR a počet zamestnancov 36).

Spoločnosť si stanovila významnosť vo výške 40 000 EUR (1% z obratu).

Závislé osoby spoločnosti:

 • - spoločnosť Vestela, s.r.o. – materská spoločnosť
 • - spoločnosť Quadra, s.r.o. – dcérska spoločnosť
 • - spoločník Ing. Fedor Hruška
 • - spoločník Ing. Vilma Hrušková
 • - pani Danka Tichá (sestra p. Hruškovej) – podnikanie na základe živnostenského oprávnenia


Pozn.: v príklade sa uvádzajú základné informácie o daňovníkovi, ktorý je túto transferovú dokumentáciu povinný spracovať, tak aby sa dali vyplniť údaje do Prílohy.

3. Zoznam kontrolovaných transakcií

a/ Prijatá pôžička – od spoločníka Ing. Fedor Hruška, 50 000 eur, úročená. Pôžička je významnou transakciou, splatnosť bola dohodnutá na 3 roky (dlhodobá pohľadávka spoločnosti). Ročná čiastka úroku je 3 000 Eur. Úrok zodpovedá úrovni nezávislej ceny úroku na trhu. K 31.12.2020 je úrok zaplatený.

b/ Poskytnutá pôžička – pre spoločnosť Vestela, s. r. o., 60 000 eur, úrok zodpovedá úrovni nezávislej ceny úroku na trhu, k 31.12.2020 bude celá výška úroku 4 000 EUR zaplatená.

c/ Prenájom skladových priestorov od spoločnosti Quadra, s.r.o., 1 000 m2. Ročné nájomné bolo dohodnuté vo výške 80 000,00 za rok, splatnosť polročná v prvom mesiaci daného polroka. Cena nájomného zodpovedá úrovni nezávislej trhovej ceny. K 31.12.2020 bude nájomné plne uhradené.

d/ Predaj úžitkového automobilu – auto kupuje p. Danka Tichá sestra Ing. Hruškovej. Auto bolo ocenené znalcom na 41 000,00 Eur a v tejto hodnote bolo predané p. Tichej. Predaj predstavuje pre spoločnosť významnú transakciu. Faktúru p. Tichá zaplatila v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2020.

e) Nákup marketingových služieb - od spoločnosti Vestela, s.r.o. v objeme 45 000 EUR.

Dohodnutá cena zodpovedá úrovni nezávislej trhovej ceny.


Poznámka: Spoločnosť by mala mať v svojej evidencii informácie a doklady týkajúce sa stanovenia výšky úroku pri pôžičkách, ceny nájomného, ceny za marketingové služby ako aj znalecký posudok pri predaji auta. Tieto informácie v prípade daňovej kontroly môžu byť požadované.

Zároveň uvádzame ako by mala spoločnosť postupovať pri oceňovaní pôžičky, nájomného, predaja automobilu ako aj nákupu marketingových služieb.

Pôžičky

Je potrebné preskúmať, aké znaky má uvedená pôžička, či je krátkodobá alebo dlhodobá, či je zabezpečená záložným právom alebo nie, či sa spláca mesačne, štvrťročne alebo v iných intervaloch, aký je účel použitia tejto pôžičky u dlžníka a pod. Ak táto pôžička bude čo do podmienok zhodná s bezúčelovými spotrebnými úvermi alebo s hypotekárnymi úvermi, je možné nájsť nezávislú trhovú cenu. Touto nezávislou trhovou cenou môžu byť úroky, ktoré v čase pôžičky poskytovali banky na území SR na podobné druhy úverov. Z takto získaných údajov možno zostaviť interval úrokových sadzieb, v ktorom sa môže pohybovať aj úrok medzi závislými osobami. Z toho rozpätia možno vypočítať priemernú sadzbu (jednoduchý alebo vážený aritmetický priemer), ktorá by mohla predstavovať trhovú nezávislú cenu. Taktiež spoločnosť môže požiadať o cenové ponuky na poskytnutie úveru viacerými bankami, čo tiež podporí výšku stanovenej úrokovej sadzby medzi závislými osobami.

Nájomné

K dátumu uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi závislými osobami sa porovnajú ceny prenájmov v priemyselnej zóne za porovnateľných podmienok a v porovnateľnej rozlohe medzi nezávislými osobami. Uvedené údaje je možné získať z internetových stránok realitných kancelárií alebo z tlačenej inzercie realitných kancelárií. Zo zistených údajov je možné vypočítať priemernú cenu za 1m2 prenájmu. Zároveň je možné získať aj nezávislú ponuku na prenájom porovnateľných priestorov od niektorej realitnej kancelárie.

V prípade, že by išlo o prenájom špecifických priestorov, kde by nebolo možné nájsť nezávislú trhovú cenu, je možné použiť metódu zvýšených nákladov (t. j. náklady prenajímateľa na 1m2 plochy a príslušnú nezávislú maržu dosahovanú v oblasti prenájmov).

Marketingové služby

Služby poskytnuté materskou spoločnosťou musia mať pre príjemcu (dcérsku spoločnosť) ekonomickú a komerčnú hodnotu, ktorá mu umožní udržať alebo posilniť jeho pozíciu na trhu. Takéto služby je možné uznať do daňových výdavkov, nakoľko aj nezávislá spoločnosť by bola ochotná za tieto služby zaplatiť, prípadne by si ich vykonala sama. Ak je poskytovanie služieb hlavným predmetom činnosti ich poskytovateľa, náklady na túto službu by mali byť zvýšené o obvyklú ziskovú prirážku (zvyčajne 5%). Ak ich poskytovateľ obstaral od externých dodávateľov a nepridal k nim ďalšiu hodnotu (len služby distribuuje), k nákladom by nemala byť pripočítavaná zisková prirážka.

Riešenie príkladu:

Na základe vyššie uvedených skutočností fiktívny daňovník vypracuje skrátenú dokumentáciu do tlačiva, ktoré je prílohou k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724.

Do tlačiva je potrebné vyplniť nasledovné informácie:

 1. Časť – údaje o daňovníkovi
  • Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov

  • Právna forma

  • Sídlo/miesto podnikania

  • Identifikačné číslo organizácie (IČO)

  • Daňové identifikačné číslo (DIČ)

  • SK NACE za hlavnú, prevažnú činnosť

  • Informáciu o tom, či je daňovník súčasťou skupiny podnikov, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka

  • Informácia o celkových výnosoch skupiny podnikov podľa konsolidovanej účtovnej závierky na najvyššej úrovni konsolidácie, ak sa pripravuje viacero konsolidovaných závierok v rámci skupiny

 2. Časť –Prehľad transakcíí daňovníka so závislou osobou
  • zoznam sa vypĺňa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie

  • štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania

  • informácia o tom, či bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa týka jednej alebo viacero transakcií s daňovníkom

  • Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok, v členení na dlhodobý a krátkodobý majetok (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – zásoby v členení materiál, zásoby vlastnej výroby a tovar (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – služby v členení na manažérske služby, výskum a vývoj, marketingové služby, sprostredkovateľské služby, prenájom, ostatné služby (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – licenčné poplatky v členení na softvér, použitie predmetu priemyselného vlastníctva, know-how, ostatné licenčné poplatky (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – úroky, v členení na úroky z úverových zmlúv, z dlhopisov, z cash-poolingu, ostatné (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – dohody o príspevkoch na náklady, v členení na služby a na tvorbu aktív (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – doplňujúce informácie v členení na poistenie/zaistenie a záruky. Uvádza sa tu odplata, t.j. poistné, zaistné, poplatok za záruky, (v tis. Eur)

  • Transakcie so závislou osobou – stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov, v členení na pohľadávky celkom a z toho úvery, pôžičky, dlhové cenné papiere, záväzky celkom a z toho úvery, pôžičky, dlhové cenné papiere (v tis. Eur)

Príloha podľa Usmerneniu č. MF/019153/2018-724 t .j. skrátená transferová dokumentácia

1/ Prehľad transakcií so závislými osobami za zdaňovacie obdobie – I. časť

2/ Prehľad transakcií daňovníka so závislou osobou – II. Časť (za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené v priebehu zdaňovacieho obdobia transakcie musí byť samostatná príloha)

 • - Vestela, s.r.o.
 • - Quadra, s.r.o.
 • - Ing. Fedor Hruška
 • - Danka Tichá


Poznámka: Daňovník vypĺňa len tie informácie, na ktoré má náplň. Na zaokrúhľovanie hodnôt v tlačive skrátenej dokumentácie sa nevzťahuje § 47 ZDP zákona o dani z príjmov. Číselné hodnoty o transakciách sa vykazujú kumulovane za celé zdaňovacie obdobie vo forme čísel v tisícoch eur, pričom sa zaokrúhľujú aritmeticky, napríklad pri číselnej hodnote nižšej ako 500 eur sa údaj v tabuľke vôbec neuvedie, pri číselnej hodnote vo výške 1200 eur sa v tabuľke uvedie číslica 1.

Príloha k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724 
Prehľad transakcií so závislými osobami  
za zdaňovacie obdobie 
 
od  01 . 1 . 2020  do 31 . 12 . 2020  
 
I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
   
01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov   ASTRA 
  
02 Právna forma      Spoločnosť s ručením obmedzeným  
   
03 Sídlo / miesto podnikania  Ulica  Perníková  Súpisné/orientačné číslo 14  
   Obec  Bratislava   PSČ 850 62  
 
04 Identifikačné číslo organizácie (IČO)   53828302    
 
05 Daňové identifikačné číslo (DIČ)   1101401818    
   
06 SK NACE   77390    
      Hlavná, prevažná činnosť 
 Prenájom hnuteľných vecí  
07 Je daňovník súčasťou skupiny podnikov, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka?  
Áno (pokračujte na otázku 08) x Nie (pokračujte na II. časť) 
 
08 Celkové výnosy skupiny podnikov podľa konsolidovanej účtovnej závierky1.                   
menej ako 10 mil. EUR od 50 do 100 mil. EUR od 300 do 500 mil. EUR nad 750 mil. EUR od 10 do 50 mil. EUR od 100 do 300 mil. EUR od 500 do 750 mil. EUR    
 
 
DIČ DAŇOVNÍKA 1201503520  
 
  
II. časť – PREHĽAD TRANSAKCIÍ ĎAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)        
*) vypĺňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie           
              
01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby  
 Ing. Fedor Hruška             
 
   
02 Štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania     Kód        
 Slovenská republika    703        
 
03 Bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa priamo týka jednej alebo viacero transakcií s daňovníkom?  
Áno Rok uzavretia APA    Nie Informácia nie je dostupná  
A Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok 
Riadok  Názov položky  Dlhodobý majetokVyplní sa v tis. eur Krátkodobý majetokVyplní sa v tis. eur 
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Nehmotný majetok          
02  Hmotný majetok          
03  Finančný majetok          
B Transakcie so závislou osobou - zásoby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Materiál        
02  Zásoby vlastnej výroby    
03  Tovar    
C Transakcie so závislou osobou - služby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  - manažérske služby        
02  - výskum a vývoj        
03  - marketingové služby        
04  - sprostredkovateľské služby        
05  - prenájom    
06  - ostatné služby      
D Transakcie so závislou osobou - licenčné poplatky 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Licenčné poplatky celkom, z toho:        
02  - softvér        
03  - použitie predmetu priemyselného vlastníctva        
04  - know-how        
05  - ostatné licenčné poplatky        
E Transakcie so závislou osobou – úroky2 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Úroky celkom, z toho:        
02  - z úverových zmlúv     3   
03  - z dlhopisov        
04  - z cash-poolingu        
05  - ostatné    
F Transakcie so závislou osobou - dohody o príspevkoch na náklady 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Dohody o príspevkoch na náklady celkom, z toho:        
02  - zamerané na služby    
03  - zamerané na tvorbu aktív    
G Transakcie so závislou osobou - doplňujúce informácie 3 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
01  Poistenie / zaistenie  Prijaté   Poskytnuté  
02  Záruky  Výnos  Náklad  
H Transakcie so závislou osobou - stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov  
Riadok  Názov položky  DlhodobéVyplní sa v tis. eur 
Stav ku koncu zdaňovacieho obdobia  Stav ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia  
01  Pohľadávky celkom, z toho:    
1a - úvery, pôžičky, dlhové CP   
02  Záväzky celkom, z toho   50  
2a - úvery, pôžičky, dlhové CP   50  
DIČ DAŇOVNÍKA 1101132160  
 
  
II. časť – PREHĽAD TRANSAKCIÍ ĎAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)        
*) vypĺňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie           
              
01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby  
 Quadra, s.r.o.             
 
   
02 Štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania     Kód        
 Slovenská Republika     703        
 
03 Bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa priamo týka jednej alebo viacero transakcií s daňovníkom?  
Áno Rok uzavretia APA    Nie Informácia nie je dostupná  
A Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok 
Riadok  Názov položky  Dlhodobý majetokVyplní sa v tis. eur Krátkodobý majetokVyplní sa v tis. eur 
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Nehmotný majetok          
02  Hmotný majetok          
03  Finančný majetok          
B Transakcie so závislou osobou - zásoby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Materiál        
02  Zásoby vlastnej výroby    
03  Tovar    
C Transakcie so závislou osobou - služby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  - manažérske služby        
02  - výskum a vývoj        
03  - marketingové služby        
04  - sprostredkovateľské služby        
05  - prenájom   80  
06  - ostatné služby      
D Transakcie so závislou osobou - licenčné poplatky 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Licenčné poplatky celkom, z toho:        
02  - softvér        
03  - použitie predmetu priemyselného vlastníctva        
04  - know-how        
05  - ostatné licenčné poplatky        
E Transakcie so závislou osobou – úroky4 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Úroky celkom, z toho:        
02  - z úverových zmlúv        
03  - z dlhopisov        
04  - z cash-poolingu        
05  - ostatné    
F Transakcie so závislou osobou - dohody o príspevkoch na náklady 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Dohody o príspevkoch na náklady celkom, z toho:        
02  - zamerané na služby    
03  - zamerané na tvorbu aktív    
G Transakcie so závislou osobou - doplňujúce informácie 5 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
01  Poistenie / zaistenie  Prijaté   Poskytnuté  
02  Záruky  Výnos  Náklad  
H Transakcie so závislou osobou - stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov  
Riadok  Názov položky  DlhodobéVyplní sa v tis. eur 
Stav ku koncu zdaňovacieho obdobia  Stav ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia  
01  Pohľadávky celkom, z toho:    
1a - úvery, pôžičky, dlhové CP   
02  Záväzky celkom, z toho    
2a - úvery, pôžičky, dlhové CP    
DIČ DAŇOVNÍKA 1602104250  
 
  
II. časť – PREHĽAD TRANSAKCIÍ ĎAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)        
*) vypĺňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie           
              
01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby  
 Danka Tichá             
 
   
02 Štát, v ktorom má závislá osoba sídlo alebo miesto podnikania     Kód        
 Slovenská Republika     703        
 
03 Bolo závislej osobe v zahraničí vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, tzv. Advance Pricing Agreement – APA (opatrenie predchádzajúce oceneniu), ktoré sa priamo týka jednej alebo viacero transakcií s daňovníkom?  
Áno Rok uzavretia APA    Nie Informácia nie je dostupná  
A Transakcie so závislou osobou – nehmotný majetok, hmotný majetok a finančný majetok 
Riadok  Názov položky  Dlhodobý majetokVyplní sa v tis. eur Krátkodobý majetokVyplní sa v tis. eur 
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Nehmotný majetok          
02  Hmotný majetok  41        
03  Finančný majetok          
B Transakcie so závislou osobou - zásoby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos (Predaj)  Obstarávacia cena (Nákup)  
01  Materiál        
02  Zásoby vlastnej výroby    
03  Tovar    
C Transakcie so závislou osobou - služby 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  - manažérske služby        
02  - výskum a vývoj        
03  - marketingové služby        
04  - sprostredkovateľské služby        
05  - prenájom    
06  - ostatné služby      
D Transakcie so závislou osobou - licenčné poplatky 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Licenčné poplatky celkom, z toho:        
02  - softvér        
03  - použitie predmetu priemyselného vlastníctva        
04  - know-how        
05  - ostatné licenčné poplatky        
E Transakcie so závislou osobou – úroky6 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Úroky celkom, z toho:        
02  - z úverových zmlúv        
03  - z dlhopisov        
04  - z cash-poolingu        
05  - ostatné    
F Transakcie so závislou osobou - dohody o príspevkoch na náklady 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
Výnos  Náklad  
01  Dohody o príspevkoch na náklady celkom, z toho:        
02  - zamerané na služby    
03  - zamerané na tvorbu aktív    
G Transakcie so závislou osobou - doplňujúce informácie 7 
Riadok  Názov položky  Vyplní sa v tis. eur  
01  Poistenie / zaistenie  Prijaté   Poskytnuté  
02  Záruky  Výnos  Náklad  
H Transakcie so závislou osobou - stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov  
Riadok  Názov položky  DlhodobéVyplní sa v tis. eur 
Stav ku koncu zdaňovacieho obdobia  Stav ku koncu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia  
01  Pohľadávky celkom, z toho:    
1a - úvery, pôžičky, dlhové CP   
02  Záväzky celkom, z toho    
2a - úvery, pôžičky, dlhové CP    
DIČ DAŇOVNÍKA 1122201613  
 
  
II. časť – PREHĽAD TRANSAKCIÍ ĎAŇOVNÍKA SO ZÁVISLOU OSOBOU *)        
*) vypĺňa sa osobitne za každú závislú osobu, s ktorou boli uskutočnené transakcie za príslušné zdaňovacie obdobie           
              
01 Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov závislej osoby