dnes je 19.6.2021

Input:

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1 Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri

Ing. Alena Zábojová


S k r á t e n á

dokumentácia za zdaňovacie obdobie 2016

Účel dokumentácie

Usmernenie Ministerstva Financií SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch (nazývaná ako „dokumentácia o metóde ocenenia”).

Všeobecné informácie - identifikácia daňovníka

Obchodné meno:   Ing. Valinovič Viktor, zapísaný v obch. registri OS BA I, Vložka číslo:  1862/B  
Sídlo:  Halinárová 26, 851 05 Bratislava  
IČO:  14344880  
DIČ:  2020606369  
Predmet činnosti:  Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla   
Kuriérske služby   
Skladovanie a uskladňovanie   
Prenájom hnuteľných vecí   

Všeobecné informácie - analýza daňovníka a jeho právna forma

Daňovník je fyzická osoba - čl.2 bod 3 písm. a) Usmernenia  A  
Daňovník je mikro účtovnou jednotkou – čl.2 bod 3 písm.a) Usmernenia  N  
Daňovník uskutočňuje transakcie s tuzemskými závislými osobami - čl.2 bod 3 písm.b) Usmernenia  N  
Daňovník uskutočňuje transakcie so zahraničnými závislými osobami- čl.2 bod 3 písm.b) Usmernenia  N  
Daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia –čl.2 bod 4 písm.c) Usmernenia  N  
Daňovník žiada o úpravu základu dane, s výnimkou daňovníkov, ktorí žiadajú úpravu základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane”) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám – čl.2 bod 4 písm.d) Usmernenia  N  
Daňovník v zdaňovacom období odpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000 eur alebo za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. c) –čl.2 bod 4 písm.e) Usmernenia  N  
Daňovník v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani – čl.2 bod 4 písm.f) Usmernenia  N  
Daňovník je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a Zakona č. 431/2002 – čl.2 bod 3c)  N  
Daňovník s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou v zmysle § 22a zákona o účtovníctve – čl. 2 bod 3d)  N  
Kód Právna forma daňovníka: 
100  Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému   
101  Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri   
102  Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri  A  
103  Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri   
104  Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri   
105  Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona   
106  Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri   
107  Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník   
108  Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník   
109  Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním   
110  Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním   
111  Verejná obchodná spoločnosť   
112  Spoločnosť s ručením obmedzeným   
113  Komanditná spoločnosť   
117  Nadácia   
118  Neinvestičný fond   
119  Nezisková organizácia   
121  Akciová spoločnosť   
124  Európske družstvo   
205  Družstvo   
382  Verejnoprávna inštitúcia   
421  Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR   
422  Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR   
751  Záujmové združenie právnických osôb   
931  Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby   
995  Nešpecifikovaná právna forma   
   Iné......................................   

Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny

( čl.3 bod 2 písm.a) Usmernenia)

P.č.  Názov člena skupiny  Sídlo  Kód právnej formy  IČO  popis  
1  ARKANAN, s.r.o.  Hlavná 11,94901 Nitra  112  14044887  100% vlastník je p. Jachota, otec manželky Ing. Valinoviča  
2  METRONOMA, s.r.o.  Hlboká 33,81000 Bratislava  112  15055779  konateľom je sestra p. Valinoviča, RNDr. Valinovičová Etela  
3  AKONTA, s.r.o.  Fialková 43, 801 00 Bratislava  112  16056779  100% spoločníkom je manželka Ing. Valinovičová Melánia  
4  JUDr. Valinovič Jozef  Kvetová 23, 801 00 Bratislava  N   N  Fyzická osoba nepodnikateľ, brat podnikateľa FO, JUDr. Valinovič Jozef  
      
      
      
      
Organizačná schéma skupiny je uvedená v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou tejto dokumentácie  N  

Zoznam kontrolovaných transakcií (čl.3 bod 2 písm.b ) Usmernenia)

  1. Zoznam kontrolovaných transakcií v členení podľa členov skupiny je uvedený v tabuľkách
 
A  
Názov :  ARKANAN, s.r.o.  
 Popis transakcie  Druh transakcie  Suma (eur)  Obchodné podmienky  Informácie o transakcii  
1  Prepravné služby  Tržba, Predaj služby  2 000,00  Platba do 30dní   
      
      
      
      
      
Názov :  METRONOMA, s.r.o  
 Popis transakcie  Druh transakcie  Suma (eur)  Obchodné podmienky  Informácie o transakcii  
1  Operatívny prenájom nákladného automobilu  Tržba, Predaj služby  1 500,00  Platba do 14 dní   
      
      
      
      
      
Názov:  AKONTA, s.r.o.  
 Popis transakcie  Druh transakcie  Suma (eur)  Obchodné podmienky  Informácie o transakcii  
1  Účtovnícke služby  Náklad, nákup služby   600,00  Platba do 14 dní  Mesačná platba  
      
      
      
      
      
Názov:  JUDr. Valinovič Jozef  
 Popis transakcie  Druh transakcie  Suma (eur)  Obchodné podmienky  Informácie o transakcii  
1  Prenájom dodávkového automobilu  Tržba, predaj služby   200,-  Platba do 14 dní   
      
      
      
      
      
  1. Zoznam kontrolovaných transakcií podľa členov skupiny s ich popisom, peňažným vyjadrením, je uvedený v samostatnej prílohe, ktorá je súčasťou tejto dokumentácie
 
N  
Počet príloh:  -  
  1. Informácie o peňažnom plnení