dnes je 26.1.2021

Input:

Transferové oceňovanie - dokumentačná povinnosť pre roky 2019-2020

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.29 Transferové oceňovanie - dokumentačná povinnosť pre roky 2019-2020

Ing. Alena Zábojová

Obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch (ďalej len dokumentácia) pre rok 2019, ako aj pre rok 2020 je stanovená usmernením MF SR. Č. 019153/2018-724.

Dokumentácia sa pripravuje v rozsahu: úplná, základná, skrátená a v niektorých prípadoch postačuje aj riadne vyplnené daňové priznanie.

Usmernenie pracuje s pojmami ako významná transakcia, cezhraničná transakcia a tuzemská transakcia.

Významná transakcia spĺňa charakteristiku významnosti podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len ZoÚ).

Cezhraničná transakcia je to transakcia, ktorej sa zúčastňuje jeden alebo viac závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (NDP) alebo jedna alebo viac stálych prevádzkarní (SP) daňovníka s NDP, ktoré sú umiestnené v zahraničí.

Tuzemská transakcia je transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s NDP alebo SP daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorá je umiestnená na území SR (táto SP má rozsah povinností ako daňovník s NDP na území SR).

V nasledovnom prehľade je uvedené, ktorá dokumentácia sa pripravuje podľa typu vykonávacej transakcie, ako aj podľa charakteru daňovníka. V texte za tabuľkou sú taktiež vysvetlené použité skratky.

Úplná dokumentácia

Transakcia tuzemská Transakcia/skupina transakcií - cezhraničná 
Významná + nevýznamná - APA  Nad 10 mil.€ - ÚJ: IFRS + VÚJ (skupina transakcií)  
 Významná - ÚJ: IFRS  
 Významná - úľava na dani  
 Významná - nezmluvné štáty  
 Významná +nevýznamná - APA (odsúhlasenie metódy ocenenia)  
 Významná +nevýznamná - korešpondujúca úprava  
 Významná +nevýznamná - MAP  

Základná dokumentácia

Transakcia tuzemská Transakcia/skupina transakcií -cezhraničná 
Významná – úľava na dani  Významná - ÚJ: VÚJ (obrat > 8 mil.€)  
  - SP – s prir. príjmami > 8 mil. € /rok  
  - FO – s prir. príjmami > 8 mil. € /rok  
 Nad 1 mil.€ - ÚJ: IFRS+VÚJ+MÚJ (skup. trans.)  
 Nevýznamná - Nezmluvné štáty  

Skrátená dokumentácia

Transakcia tuzemská Transakcia/skupina transakcií -cezhraničná 
Významná - MÚJ/1 s obratom podľa § 19 ods. 1 a 2 ZoÚ vrátane IFRS, VÚJ, št. subjekty  Významná – MÚJ/1 s obratom podľa § 19 ods. 1 a 2 ZoÚ vrátane IFRS, VÚJ, št. subjekty  
Významná - FO ak zisťuje ZD § 17 ods. 1 ZDP Významná – FO ak zisťuje ZD § 17 ods. 1 ZDP 
Významná – stála prevádzkareň zahr. osoby na území SR (čl. 3/3/c usmernenia)   
Významná – daňovník, ktorý je súčasťou konsolidovaného celku podľa § 22a ZoÚ za kontrolované transakcie s osobami, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku   
Významná – daňovník s priamou a nepriamou účasťou štátu, obce, VÚC, ktorý má transakcie s inými daňovníkmi s priamou a nepriamou účasťou štátu, ktorý je súčasťou iného konsolidovaného celku podľa § 22a ZoÚ  
Nevýznamná – úľava na dani  Nevýznamná – úľava na dani  
Významná – daňovník MÚJ/2 a Mikro ÚJ  Významná – MÚJ/2 a Mikro ÚJ  

Daňové priznanie

Transakcia tuzemská Transakcia/skupina transakcií - cezhraničná 
Nevýznamná – nehľadiac na výšku obratu + štátne subjekty  Nevýznamná – nehľadiac na výšku obratu + štátne subjekty  

Pre účely usmernenia rozlišujeme nasledovné účtovné jednotky (ÚJ) podľa obratu:

IFRS – obrat nad 170 mil. €

VÚJ – obrat nad 8 mil. €

MÚJ/1 – obrat nad 2 mil. € (§ 19 ods. 1 a 2 ZoÚ zákona o účtovníctve – aktuálne platná podmienka auditu)

MÚJ/2 – obrat nad 0,7 mil. € (obrat > 0,7 mil. € < 2,0 mil. €)

ÚJ mikro – obrat do 0,7 mil. €

V tabuľkách sú používané nasledovné skratky:

APA - § 18 ods. 4 ZDP – písomná žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy ocenenia

MAP – Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, Arbitrážny dohovor, § 18 ods. 13 ZDP (len cezhraničné transakcie)

Korešpondujúca úprava základu dane – úprava základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP

Nezmluvné štáty – rozumejú sa štáty v zmysle § 2 písm. x) ZDP

Taktiež je potrebné spomenúť, že pokiaľ ide o významné kontrolované transakcie dvoch typov účtovných jednotiek, a to MÚJ/2 a ÚJ mikro – usmernenie MF SR sa týmito transakciami nezaoberá. Podľa niektorých výkladov MF SR a FR SR, všetky