dnes je 30.9.2020

Input:

Tlačivo daňového priznania dane z príjmov právnických a fyzických osôb a transferové oceňovanie

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Tlačivo daňového priznania dane z príjmov právnických a fyzických osôb a transferové oceňovanie

Ing. Alena Zábojová

V prípade, že závislé osoby (právnické) si v kontrolovaných transakciách dohodnú inú ako trhovú cenu, prípadný zdaniteľný rozdiel (zvýšenie hospodárskeho výsledku), je potrebné uviesť na riadku 110 v tlačive daňového priznania pre PO. V prípade znižovania hospodárskeho výsledku sa suma uvádza na r. 290. Celkový objem závislých transakcií, ktoré sú zahrnuté v hospodárskom výsledku na r. 100 sa uvádza aj v daňovom priznaní PO pod bodom I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) ZDP.

V prípade, že závislé osoby (fyzické – tlačivo FO B) uskutočňujú úpravu základu dane, táto úprava sa uvádza na r. 45 – položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) a na r. 46 – položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu).

Podľa § 17 ods. 6 ZDP môže daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“, t. j. fyzická aj právnická osoba) vykonať úpravu základu dane pre kontrolované transakcie, ktoré podliehajú úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP u inej závislej osoby na území Slovenskej republiky (ďalej len „iná závislá osoba“). Tento daňovník je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane, a to osobitne za každú inú závislú osobu. Oznámenie sa podáva v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Vzor tlačiva je uverejnený na stránke Finančného riaditeľstva SR.

Príklady použitia metód ocenenia na niektoré typy transakcií

Pri transakcii predaj vlastných výrobkov je vhodná:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny za podmienky, že je dostupná obvyklá cena za porovnateľný produkt.

 • Metóda zvýšených nákladov – v prípade, ak obvyklá cena za porovnateľný produkt nie je dostupná.

 • Pri transakcii distribúcia (predaj tovaru) je vhodná:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny za podmienky, že je dostupná obvyklá cena za porovnateľný produkt.

 • Metóda následného predaja – obvyklá cena za porovnateľný produkt nie je dostupná.

 • Metóda zvýšených nákladov – napr. v prípade komisionára.

 • Pri transakcii typu služba je vhodná:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny – obvyklá cena za porovnateľnú službu napr. ak je dostupná hodinová sadzba.

 • Metóda zvýšených nákladov - ak je dostupná len paušálna cena.

 • Pri transakcii financovanie je vhodná:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny – dostupnosť obvyklého úroku v porovnateľnej úverovej komodite.

 • Metóda zvýšených nákladov (t. j. základná sadzba + úroková marža) – v prípade, že obvyklý úrok v porovnateľnej komodite nie je.

 • Pri transakcii v oblasti licencií je vhodná:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny za podmienky, že existujú porovnateľné licencie

Príklady zamerané na posudzovanie vzájomných vzťahov tuzemských závislých osôb

1/ spoločný konateľ v dvoch a viacerých spoločnostiach

Konateľ, ktorý je štatutárnym orgánom v dvoch spoločnostiach zakladá existenciu personálneho prepojenia medzi týmito dvoma spoločnosťami. Transakcie medzi týmito spoločnosťami s rovnakým konateľom budú považované za závislé a je nutné sa venovať otázke transferového oceňovania.

2/ manželia podnikatelia a nepodnikatelia

Ak manželia sú nepodnikatelia, tak vzájomné poskytnuté služby nie sú predmetom transferového oceňovania. Ak sú však manželia podnikateľmi a upravujú svoj základ dane v zmysle § 17 až § 29 ZDP, ide o závislé (blízke) osoby, ktoré sú povinné vzájomné transakcie skúmať z pohľadu transferového oceňovania a viesť príslušnú dokumentáciu.

3/ ktoré fyzické osoby musia sledovať transferové oceňovanie

Len fyzické osoby podnikatelia, ktorí zisťujú základ dane podľa § 17 až § 29, majú povinnosť sledovať transakcie so závislými osobami a viesť skrátenú dokumentáciu. Ide o fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, s príjmami z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 a tiež s príjmami podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmu. t. j. s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré zisťujú základ dane podľa § 7 alebo podľa § 8 zákona, sú to teda fyzické osoby s príjmami z kapitálového majetku a s ostatnými príjmami.

4/ spoločník (konateľ) poskytne bezúročnú pôžičku obchodnej spoločnosti, v ktorej je spoločníkom a konateľom

Príjemca pôžičky, obchodná spoločnosť, nemusí upravovať základ dane, lebo uvedená transakcia neznižuje základ dane ani nezvyšuje jej daňovú stratu. Vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi závislými osobami, obchodná spoločnosť je povinná viesť dokumentáciu podľa § 18 zákona o dani z príjmov, nakoľko vykazuje základ dane podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. V tomto prípade sa spoločníka (konateľa), ak nie je podnikateľ, problematika transferového oceňovania nedotýka, pretože nezisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP.

5/ obchodná spoločnosť poskytne bezúročnú pôžičku svojmu spoločníkovi (konateľovi)

Keďže obchodná spoločnosť a jej spoločník (konateľ) sú závislé osoby, musia na vzájomné transakcie používať ceny ako medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách. Na obchodnú spoločnosť sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a povinnosť úpravy základu dane ako aj povinnosť vedenia dokumentácie podľa § 18 zákona. Tým, že za pôžičku nepožaduje úrok, znižuje svoj základ dane, prípadne zvyšuje daňovú stratu.

Spoločník (konateľ), ktorý je v spoločnosti v pozícii zamestnanec (z pohľadu príjmov zo závislej činnosti),