dnes je 28.11.2022

Input:

Komentár k ZDP § 25a

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.1 Komentár k ZDP § 25a

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


§ 25a

Vstupnou cenou finančného majetku je

a) obstarávacia cena, ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [ § 3 ods. 1 písm. e), § 12 ods. 7 písm. c) prvý bod],

b) cena zistená podľa osobitného predpisu, ak bol finančný majetok nadobudnutý bezodplatne,

c) hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka, ak ide o

1. finančný majetok, ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu splateného vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme podniku, alebo jeho časti pri postupe podľa § 17b,

2.