dnes je 16.7.2024

Input:

95/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

95/2023 Z. z.
ZÁKON
zo 16. marca 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa § 65” nahrádzajú slovami „podľa § 63”.
2. V § 9 písm. a), § 16 ods. 1 písm. b) a c), § 58 ods. 2 písm. a) a § 63 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky”.
3. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo hospodárstva môže začať konanie z úradnej moci aj vtedy, ak ide o prevod alebo prechod prvku kritickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu,20aktorý sa na účely tohto konania považuje za zahraničnú investíciu podľa tohto zákona.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a§ 9a zákona č. 45/2011 Z. z. v znení zákona č. 497/2022 Z. z.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Eduard Heger v. r.