dnes je 3.10.2022

Input:

92/2022 Z.z., Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

92/2022 Z. z.
ZÁKON
z 22. marca 2022
o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Na účely zriadenia platobného účtu a služieb s ním súvisiacich možno preukázať totožnosť klienta, ktorým je fyzická osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74edokladom totožnosti podľa odseku 3 písm. a). Ak to nie je možné, za doklad totožnosti sa považuje aj doklad o udelení alebo predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky pre fyzickú osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74espolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátna príslušnosť. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta.
(9) Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná zrušiť platobný účet zriadený v prospech fyzickej osoby podľa odseku 8 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončí tejto fyzickej osobe