dnes je 27.5.2024

Input:

67/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov

67/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 22. februára 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z. a vyhlášky č. 433/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slovo „tlačive” nahrádza slovom „formulári”.
2. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva podľa § 27 ods. 2 písm. d), g) a i) zákona, sa oznamuje na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.”.
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. h) zákona sa zasielajú v elektronickej podobe1podľa prílohy č. 4a.
(6) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. j) zákona sa zasielajú v elektronickej podobe1podľa prílohy č. 4b.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 12 a § 13 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.”.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 9.
4. V § 1 ods. 9 a v § 3 ods. 6 sa slová „listinnej podobe a elektronickej podobe” nahrádzajú slovami „elektronickej podobe1”.
5. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín, diagnosticko-nákladových skupín a nákladových skupín zdravotníckych pomôcok za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. b), c) a d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.”.
6. V § 3 ods.5 sa slová „ods. 6” nahrádzajú slovami „ods. 8”.
7. Za § 5b sa vkladá