dnes je 16.7.2024

Input:

123/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

123/2023 Z. z.
ZÁKON
z 22. marca 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 65/2022 Z. z. a zákona č. 488/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 písm. a) sa na konci úvodnej vety pripájajú slová „jeden alebo viacero z týchto cieľov”.
2. V § 22 ods. 4 sa vypúšťa slovo „investičné”.
3. V § 22 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) zachovanie pracovných miest podľa odseku 11 v počte nižšom ako 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a).”.
4. § 23 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak ide o zmenu, ktorá sa týka povinnosti prijímateľa vynaložiť oprávnené náklady podľa § 22 ods. 4, dosiahnuť čistý nárast pracovných miest podľa § 22 ods. 9 alebo zachovať pracovné miesta podľa § 22 ods. 11 a zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, poskytnutá investičná pomoc sa pomerne znižuje.”.
5. V § 25 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa neuplatní § 22 ods. 19 písm. j),”.
6. Za § 30d sa vkladajú § 30e a 30f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023, ak § 30f neustanovuje inak.
§ 30f
Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízoua jej negatívnymi vplyvmi účinné od 1. mája 2023
(1) Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú alebo schválenú do 30. apríla 2023 a prijímateľ nebol povinný do 30. apríla 2023 splniť podmienku alebo povinnosť podľa tohto odseku
a) lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3 sa predlžuje na 24 mesiacov,
b) lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14 sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c) hodnota nárastu výroby alebo služieb v hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16 sa znižuje na najmenej 5 %,
d) hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 %, to platí, ak