dnes je 7.7.2020

Input:

Usmernenie OECD k vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania

13.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.28 Usmernenie OECD k vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania

Ing. Alena Zábojová

Rýchlo sa rozvíjajúca pandémia COVID-19 prinútila vlády jednotlivých štátov, aby prijímali opatrenia týkajúce sa obmedzenia pohybu obyvateľstva medzi jednotlivými krajinami. Táto nepredvídateľná situácia priniesla aj veľa daňových otázok zvlášť tam, kde dochádza k cezhraničnému presunu pracovníkov. Na základe žiadosti jednotlivých krajín sekretariát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydal dňa 3. apríla 2020 Usmernenie k potencionálnym vplyvom pandémie COVID-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami.

Usmernenie sa vyjadruje k riešeniu situácií, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) alebo fyzické osoby nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú, ako aj na situácie, keď cezhraniční pracovníci alebo fyzické osoby uviazli v štáte, ktorý nie je štátom ich daňovej rezidencie. V súvislosti s tým sa zameriava najmä na obavy súvisiace s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov (zamestnancov).

Stála prevádzkareň - potenciálny vznik stálej prevádzkarne podniku (zamestnávateľa) sa v usmernení vysvetľuje tým, že výnimočná a dočasná zmena miesta, kde cezhraniční pracovníci vykonávajú svoje zamestnanie z dôvodu krízy súvisiacej s Covid-19 prostredníctvom práce na diaľku alebo práce z domu (tzv. home office), by nemala mať vplyv na určenie vzniku SP.

Konkrétne, práca z domu by vo väčšine prípadov nemala viesť k vzniku stálej prevádzkarne podniku (zamestnávateľa), a to najmä z dôvodov, že by takáto činnosť nemala dostatočný stupeň stálosti a kontinuity a podnik nemá prístup ani kontrolu nad miestom, kde pracovníci (zamestnanci) dočasne vykonávajú svoje pracovné činnosti (zamestnanie).

Aj v prípade krátkodobého uzatvárania zmlúv v mene podniku zo strany cezhraničných pracovníkov alebo agentov vykonávaných dočasne v rámci práce z domu z dôvodu vyššej moci a/alebo vládnych opatrení z dôvodu krízy Covid-19, by tieto činnosti nemali viesť k vzniku tzv. agentskej stálej prevádzkarne. Okrem toho by sa nemal posudzovať ani zánik tzv. stavebnej stálej prevádzkarne z dôvodu dočasného prerušenia prác v dôsledku Covid-19.

Rezidencia právnických osôb - obavy, spojené s potenciálnymi zmenami pri daňovej rezidencii právnických osôb, sa v usmernení objasňujú tak, že dočasná zmena umiestnenia riadiacich pracovníkov alebo iných vedúcich pracovníkov podniku z dôvodu krízy Covid-19 by sa mala považovať za mimoriadnu situáciu, a preto by nemala viesť k zmene postavenia rezidencie podniku najmä v prípadoch, keď sa uplatňuje princíp „miesta skutočného vedenia”, ktorý je obsiahnutý v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zdaňovanie cezhraničných zamestnancov – v prípadoch, že ide o príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov), vo všeobecnosti sa naďalej uplatňuje pravidlo uvedené v článku 15 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia - platy, mzdy a iné podobné odmeny sú zdaniteľné v štáte, v ktorom sa zamestnanie fyzicky vykonáva.

Uvedené neplatí a príjem zo závislej činnosti cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) je zdaniteľný v štáte rezidencie cezhraničného pracovníka (zamestnanca), len ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

1) cezhraničný pracovník (zamestnanec) sa nezdržiava v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva) počas obdobia presahujúceho 183 dní;

2) príjem zamestnanca je vyplácaný zamestnávateľom, ktorý nie je rezidentom v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva);

3) príjem zamestnanca nejde na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte (v ktorom sa zamestnanie vykonáva).

V každom prípade je nevyhnutné jednoznačne určiť štát daňovej rezidencie zamestnanca a zamestnávateľa a tiež sledovať fyzickú prítomnosť zamestnanca pri výkone závislej činnosti v každom zo štátov. OECD odporúča krajinám vyšší stupeň spolupráce pri riešení bilaterálnych situácií v tejto oblasti.

Počas krízy Covid-19 vlády zároveň prijali rôzne stimulačné balíčky, vrátane podpory udržania pracovných miest cezhraničných pracovníkov (zamestnancov) prostredníctvom cielených dotácií alebo v prípade ukončenia pracovného pomeru, vyplácaním odstupného. Na základe usmernenia OECD by sa právo na zdanenie takýchto príjmov, malo ponechať štátu, kde sa zamestnávanie obvykle vykonávalo pred pandémiou Covid-19.

Daňová rezidencia fyzických osôb - usmernenie uvádza, že na otázky spojené s daňovou rezidenciou fyzických osôb, ktoré v súčasnosti upravujú medzinárodné pravidlá v rámci zmlúv