dnes je 16.7.2024

Input:

Komentár ZDP k § 51c

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.4 Komentár ZDP k § 51c

Ing. Ján Mintál


§ 51c

(1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

(2) Na správu dane z príjmov sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.128)Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. u) zákona o dani z príjmov, predstavuje preddavok na daň povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa v priebehu zdaňovacieho obdobia platia, len ak daňovníkovi vzniká povinnosť ich platenia, resp. požiada správcu dane o platenie preddavkov inak. U daňovníka –   fyzickej osoby dosahujúcej príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sú podmienky platenia preddavkov