dnes je 16.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 33 Daňový bonus

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3 Komentár k ZDP § 33 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál


§ 33

Daňový bonus

(1)Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Ak § 52zzp ods. 3 až 5 neustanovuje inak, suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo

b) 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)

(2)Za vyživované dieťa