dnes je 11.8.2022

Input:

26/2022 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2021 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441, ktorým sa ustanovuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

26/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441, ktorým sa ustanovuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého opatrenia je najmä úprava a doplnenie ustanovení, ktorými sa precizuje rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva s cieľom zvýšiť transparentnosť, efektívnosť a účelnosť poskytovania týchto dotácií. V opatrení sa upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva. Aktualizujú sa odkazy na právne predpisy a zvyšuje sa miera transparentnosti a hospodárnosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2022.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 2/2022, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.